หน้าแรก
 
"เวนคืน" รวมเรียงความชนะเลิศชิงโล่พระราชทานสมเด็จพ
 
 เวนคืน รวมเรียงความชนะเลิศชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
(http://www.thaiappraisal.org)[img]http://www.thaiappraisal.org/images/journal/Publication-B12.gif[/img]เวนคืนเพื่อทุกคน (รวมทั้งผู้ถูกเวนคืน)
รางวัลชนะเลิศระดับประชาชนทั่วไป
นายกัมปนาท แสงทอง
ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม

ถนนราชดำเนินยิ่งงามสง่าด้วยแสงไฟประดับประดายามค่ำคืน สนามบินสุวรรณภูมิ
ความยิ่งใหญ่ระดับโลกและความภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
ตลอดจนสาธารณประโยชน์อีกมากมายทั่วทุกภูมิภาค
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการเวนคืนที่ถูกต้องและเป็นธรรม

นับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการเวนคืนทรัพย์สินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่
แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลก็มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนส่วนน้อยที่ถูกเวนคืนทรัพย์สินเหล่านั้น
โดยพยายามกำหนดนโยบายที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อประชาชนจำนวนน้อยที่สุด
นอกจากนี้การเวนคืนยังต้องเป็นไปเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชนในชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเป็นสำคัญ

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 4
ได้ระบุไว้ว่า “เวนคืน” หมายความว่า
บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้
อย่างไรก็ตามในการเวนคืนทุกครั้ง
รัฐต้องนำทรัพย์สินของประชาชนเหล่านั้นไปใช้เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์และต้องจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ถูกเวนคืน

การเวนคืนทรัพย์สินประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 3 ประการดังอธิบายต่อไปนี้:

ประการแรก ต้องอาศัยอำนาจของกฎหมาย กล่าวคือ รัฐจะ
เวนคืนทรัพย์สินของประชาชนได้นั้นต้องมีบทบัญญัติให้อำนาจแก่รัฐไว้อย่างชัดเจน
โดยตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
ขั้นตอนต่อมาคือการสำรวจเพื่อหาข้อมูลและรายละเอียดของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้น
ตลอดจนตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนแล้วประกาศให้ทราบ
จากนั้นจึงตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวซึ่งมีผลทำให้กรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของรัฐ
โดยที่รัฐจะต้องจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนก่อนจึงจะมีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น
ในบางกรณีรัฐสามารถตราเป็นพระราชบัญญัติฯได้เลยโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาก่อน
แต่ก็ต้องตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และจำนวนเงินค่าทดแทนเช่นเดียวกัน

ประการที่สอง ต้องมีวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หมายความว่าการเวนคืนทรัพย์สินจะทำได้ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ จะเวนคืนนั้นต้องก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
หากไม่มีความจำเป็นเพียงพอแล้ว รัฐย่อมไม่มีอำนาจเวนคืน
นอกจากนี้ยังต้องระบุวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น
เพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค เพื่อการผังเมือง เพื่อการพัฒนาการเกษตร
และเพื่อการปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

ประการสุดท้าย ต้องจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรม
ค่าทดแทนในการเวนคืนทรัพย์สินถือเป็นหลักประกันสำคัญของประชาชนต่อการใช้อำนาจเวนคืนของรัฐ
เนื่องจากประชาชนที่สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนไปเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมต้องแบกรับภาระหน้าที่ต่อสาธารณะมากกว่าบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกัน
ดังนั้น จึงต้องมีการช่วยเหลือตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น
ไม่เช่นนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดการต่อต้านการใช้อำนาจรัฐจนกลายเป็นปัญหาความไม่สงบในสังคมได้

หลักเกณฑ์ทั้งสามประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเวนคืน
โดยเฉพาะประการสุดท้ายเรื่องการจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรม
นับว่าเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐต้องดำเนินการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
โดยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างเสรี
ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกเวนคืนและสาธารณชนผู้เสียภาษีอากรมาบำรุงประเทศ
มิฉะนั้นอาจเกิดการประท้วงต่อต้านทั้งจากการดำเนินการที่บกพร่องของรัฐ
หรืออาจเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ถูกเวนคืน
ดังปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งเมื่อมีการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
ฉะนั้นแล้วความรู้เรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบการคิดค่าทดแทนจากการเวนคืนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค่าทดแทนที่เป็นธรรมในการเวนคืน
คือผลรวมของการสูญเสียซึ่งเจ้าของทรัพย์สินได้เรียกร้องสิทธิสำหรับเป็นค่าทดแทน
กล่าวโดยง่ายคือค่าทดแทนเหล่านี้คล้ายกับจำนวนเงินตามมูลค่าตลาดของทรัพย์สินที่ต้องจ่ายสำหรับการเวนคืนทั้งหมด
หรืออาจจะจ่ายเพียงบางส่วนที่ถูกเวนคืน อย่างไรก็ตาม
ค่าทดแทนที่เป็นธรรมนี้ก็คงจะต้องเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้ถูก
เวนคืนและฝ่ายที่จ่ายค่าทดแทนด้วย

หลักการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการเวนคืนจะแตกต่างจากหลักการประเมินค่าเพื่อการซื้อขายทั่วไป
เนื่องจากเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ประสงค์ที่จะขาย ดังนั้น
เมื่อมีการเวนคืนหรือบังคับซื้อ
เจ้าของทรัพย์เหล่านั้นย่อมมีสิทธิ์จะได้รับเงินค่าทดแทนที่สูงกว่าราคาตลาด
หรือที่เรียกว่ามูลค่าพิเศษสำหรับเจ้าของ

การคำนวณค่าทดแทนจากการเวนคืนอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักมูลค่าพิเศษสำหรับเจ้าของต้องพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ
ดังนี้:
1.
ราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในวันพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินเวนคืนมีผลบังคับใช้
2.
ความเสียหายของทรัพย์สินที่เหลือเนื่องจากถูกตัดไปบางส่วนซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นค่าทดแทนอีกส่วนหนึ่ง
3. ผลกระทบทางลบจากการเวนคืน
นับเป็นความเสียหายของทรัพย์สินที่เหลือจากการเวนคืน
4. ความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
5. ราคาของทรัพย์สินที่เหลือจากการเวนคืน

นอกจากนี้การประเมินค่าทดแทนที่ยุติธรรมยังต้องพิจารณาจากการเวนคืนที่มีลักษณะแตกต่างกันไป
ดังต่อไปนี้:
1. กรณีถูกเวนคืนทรัพย์สินทั้งหมด การคิดค่าทดแทนที่
ยุติธรรมทำได้โดยประมาณมูลค่าตลาดของทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกเวนคืน

2. กรณีถูกเวนคืนแต่เพียงบางส่วน
ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์จำเป็นต้องเวนคืนพื้นที่บางส่วนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายจากพื้นที่ที่ขาดออกจากกัน
ดังนั้น จึงต้องประเมินค่าทดแทนความเสียหายอย่างเป็นธรรม
โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 กฎก่อนและหลัง
เป็นวิธีการประเมินค่าทดแทนจากการหามูลค่าของทรัพย์สินทั้งหมดก่อนการเวนคืน
หักด้วยมูลค่าของทรัพย์สิน ที่เหลืออยู่จากการเวนคืน
และสิทธิประโยชน์ที่ใช้เป็นประโยชน์ได้
2.2 ประยุกต์กฎก่อนและหลัง เป็นการคิดค่าทดแทนโดยหา
มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน รวมกับความเสียหายที่เหลืออยู่
ซึ่งวัดได้จากผลแตกต่างระหว่างมูลค่าของความเสียหายที่เหลืออยู่ก่อนการเวนคืน
และมูลค่าของความเสียหายที่เหลืออยู่หลังการเวนคืน
2.3 การใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนเวนคืน
การประเมินค่าทดแทนตามวิธีนี้ทำได้โดยนำมูลค่าใช้ประโยชน์เฉพาะส่วน
บวกด้วยค่าเสียหายจากการตัดขาดจากกัน แล้วหักด้วยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

3. กรณีที่ไม่มีส่วนใดถูกเวนคืน การก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น สนามบิน
ทางด่วน และรถไฟฟ้า
อาจส่งผลให้ทรัพย์สินในละแวกใกล้เคียงที่ไม่ได้ถูกเวนได้รับความเสียหายทางอ้อม
เช่น เสียงรบกวนจากยาน-ยนต์
การเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
การเปลี่ยนแปลงระดับถนนทำให้อสังหาริมทรัพย์เกิดความเสียหาย เป็นต้น
ในกรณีนี้การคิดค่าทดแทนที่เป็นธรรมย่อมต้องอ้างถึงความเสียหายเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้การเวนคืนทรัพย์สินของเอกชนเพื่อการสาธารณประโยชน์
อาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยไม่ได้รับการชดเชย เช่น
ค่าขนย้าย การสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ ความไม่สะดวกสบาย ปัญหาการเดินทาง
และการไม่สามารถหาที่ที่เหมือนเดิมได้ เป็นต้น

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ก่อนคิดค่า ทดแทนที่เป็นธรรม
คือวันที่ประเมินราคา
หากไม่ระบุให้ชัดเจนในพระราช-บัญญัติจะต้องมีการกำหนดเวลาที่แน่นอน
เนื่องจากโครงการต่างๆ ใช้เวลานานหลายปี แม้ว่าจะประกาศการเวนคืนแล้ว
แต่การเวนคืนจะสำเร็จได้ต้องใช้เวลานาน
ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนี้อาจส่งผลให้มูลค่าของทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ตลาด และสภาพของทรัพย์สินได้

นโยบายการจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมจากการเวนคืนถือเป็นหลักสากลว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายกันตามราคาตลาดที่มีการซื้อขายอยู่จริง
ทว่าในความเป็นจริงแล้วการเวนคืนที่ดินถือเป็นสภาวะจำยอมของประชาชนที่ต้องทำตามกฎหมายของรัฐ
หลายครั้งที่ราคาประเมินมักจะออกมาต่ำกว่าราคาตลาด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประชาชนมีสิทธิโต้แย้งเพื่อร้องขอความ
ยุติธรรมจากผู้มีอาจของภาครัฐได้ กล่าวคือ หากเจ้าของทรัพย์สินเห็นว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐประเมินราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากเกินไป
ก็สามารถใช้สิทธิร้องขอหรือโต้แย้งราคาประเมินนั้นได้ ดังนั้นการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อการเวนคืน ผู้ประเมินจึงต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบ
เป็นอย่างมาก
โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรมเพื่อชดเชยค่าเวนคืนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน

มาตรฐานการประเมินราคาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลผู้ประเมินเป็นสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นนักประเมินราคาของรัฐหรือของภาคเอกชนต่างก็ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกเวนคืนสาธารณชน ตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ดังนั้นนักประเมินราคานอกจากจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานแล้ว
ยังต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพอันได้แก่ มีความละเอียดรอบคอบ
ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่
มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง
มีอิสระในการปฏิบัติงาน ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ

นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกวิชาชีพ
โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า
การเวนคืนทรัพย์สินถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
สาธารณประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชนในชาติรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคมส่วนรวม
หรือที่เรียกว่ามีสาธารณประโยชน์จิต ในขณะที่สังคม
ก็ไม่ควรเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของบุคคลเหล่านี้
ดังจะเห็นได้จากการพิจารณาค่าทดแทนจากการเวนคืนทรัพย์สินอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การกระทำดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินจากการเวนคืน
เพื่อให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ขณะ
เดียวกันสาธารณชนผู้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐก็จะได้รับสาธารณูปโภคที่ดี มีคุณภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดเช่นกัน

การประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนเวนคืนถือเป็นเรื่องที่ประชาชนและสังคมควรได้เรียนรู้
และตระหนักเห็นความสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนโดยตรง
แม้จะเป็นส่วนน้อยของสังคม
ทว่ากลับมีความสำคัญต่อผลประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในระยะยาว
ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลและการตอบแทนเป็นพิเศษจากสังคม
การประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนเวนคืนไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวอีกต่อไป
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค เอกชน อาทิ
สำนักงานประเมินราคาทรัพย์สินของกรมที่ดิน
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านความรู้และข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน
เมื่อประชาชนเข้าใจหลักการ เหตุผล
และวิธีการดำเนินการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ในอนาคต
คุณย่าคงภูมิใจที่ได้รับการเวนคืน
รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา
นางสาวศศิกานต์ มนตรี ม. 6/1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ในวันหยุดหรือเมื่อมีเวลาว่างพ่อมักจะพาฉันและน้องไปเยี่ยม
คุณย่าที่บ้านต่างอำเภอเสมอๆ
วันนี้ขณะที่ฉันกำลังเรียนวิชาสุดท้ายของภาคบ่ายอยู่
พ่อโทรศัพท์มาบอกว่าพ่อกับแม่จะไปธุระด่วนที่บ้านคุณย่า
เลิกเรียนให้ฉันและน้องรีบกลับบ้าน
พ่อบอกว่าที่นาบางส่วนของคุณย่าจะถูกหลวงเวนคืน เพื่อทำถนนวงแหวนรอบนอก
พ่อต้องไปประชุมกับกรรมการหมู่บ้านเรื่องเงินทดแทน

ประมาณสามทุ่มของวันนั้นพ่อกับแม่ก็กลับมาถึงบ้าน
หลังจากพ่อกับแม่ทำธุระส่วนตัวเสร็จ ฉันถามพ่อว่า
ทำไมที่นาของคุณย่าจึงถูกเวนคืน เวนคืนคืออะไร แล้วย่าได้เงินทดแทนด้วยหรือ
ถ้าได้จะได้เท่าไหร่

พ่อบอกว่า การเวนคืน
เป็นการเรียกที่ดินที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของคืนกลับมาเป็นของรัฐบาล
เพื่อที่รัฐบาลจะได้ใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศ ฉันถามพ่อว่า
การพัฒนาประเทศคือการสร้างถนนหรือ พ่อบอกว่า
การสร้างถนนเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเจริญ
ทำให้การเดินทางติดต่อกันสะดวกและรวดเร็ว การที่รัฐบาลจะเวนคืนที่ดินใดๆ
จะต้องมีเงื่อนไขว่า จะเวนคืนเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค
หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม
หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

แม่ช่วยอธิบายอีกว่า ในการเวนคืน รัฐบาลไม่ได้ยึดเอาที่ดินกลับไปเฉยๆ
แต่รัฐบาลจะมีเงินส่วนหนึ่งมาให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน
เงินที่ให้นี้เราเรียก เงินทดแทน
ฉันถามแม่ว่าแต่ละคนจะได้เงินทดแทนเท่ากันหมดเลยใช่ไหม พ่อบอกว่าไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับประเภท ปริมาณ และคุณภาพของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน
ซึ่งการจ่ายเงินทดแทนจะจ่ายตามราคาทรัพย์สินที่ได้จากการประเมินค่าทรัพย์สิน
ฉันบอกพ่อว่าถ้าอย่างนั้นการเวนคืนก็คือการที่รัฐบาลมาขอซื้อที่จากชาวบ้านนั่นเอง

แม่อธิบายเพิ่มเติมว่าก็คล้ายๆ กัน
เพียงแต่ว่าการเวนคืนนี้แม้เราจะไม่อยากขายเราก็ต้องขายเพราะรัฐบาลมีอำนาจตามกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะบังคับเอาอสังหาริมทรัพย์จากเจ้าของเดิมเพื่อนำที่ดินนั้นไปสำหรับการพัฒนาดังกล่าวมาแล้ว
พ่อบอกด้วยว่าในการประเมินค่าทรัพย์สินนั้น
รัฐบาลก็มีวิธีในการคิดมูลค่าของทรัพย์สินอย่างมีหลักการ
และมีคณะบุคคลที่มีความรู้มีประสบการณ์มาร่วมพิจารณาโดยพยายามให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วิธีประเมินที่ใช้กันโดยทั่วๆ ไปก็มีหลายวิธี เช่น
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบราคาจากท้องตลาด
วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า เป็นต้น
ซึ่งพ่อบอกว่าวิธีในการประเมินแต่ละวิธีมีหลักในการคิดค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อน
ไว้วันหลังพ่อจะหยิบหนังสือเรื่องนี้จากที่ทำงานมาให้ฉันศึกษา
และวิธีแต่ละวิธีก็จะเหมาะกับลักษณะของทรัพย์สินที่จะเวนคืนไม่เหมือนกัน

หลายๆ ครั้งรัฐบาลต้องใช้ วิธีหลายๆ อย่าง
เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้รับความเป็นธรรมให้มากที่สุด
และหากคิดประเมินค่าทรัพย์สินออกมาเป็นตัวเงินแล้วหากเจ้าของยังไม่พอใจก็อาจขอรับเงินไปก่อน
แล้วไปยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ต้องยื่นภายใน 60 วัน
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน
โดยสามารถที่จะยื่นเป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้

ฉันถามพ่อว่าแล้วบ้านของคุณอาที่อยู่ถัดจากที่นาคุณย่าไปก็ถูกเวนคืนด้วยหรือ
แล้วเขาคิดเงินค่าทดแทนให้คุณอานั้นอย่างไร
พ่อว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยรัฐบาลก็จะคิดเงินค่าทดแทนที่แตกต่างไปจากที่นาหรือที่สวน
เช่นหากเป็นที่อยู่อาศัยเขาก็จะคำนึงถึงทำเลที่ตั้ง
ดูบ้านว่าเป็นบ้านประเภทไหนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ ที่ดินมีขนาดเท่าไหร่
กี่ตารางวา ตัวบ้านมีขนาดเท่าไหร่ บ้านมีวัสดุอะไรไม่ว่าจะเป็น พื้น ผนัง
ฝ้าเพดาน แล้วคุณภาพวัสดุที่ใช้เป็นอย่างไร อายุการใช้งาน สภาพการใช้งาน
การดูแลรักษา เหล่านี้ เขาจะนำมาคิดคำนวณให้เราหมด
อย่างที่สวนก็คิดแม้แต่ราคาต้นไม้ที่ต้องถูกตัด ถูกโค่น
หากมีบ่อปลาอยู่ในที่นาที่สวน
เขาก็คิดก็ประเมินค่าเป็นเงินทดแทนให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
อย่างครบถ้วน

คำอธิบายของพ่อช่วยให้ฉันเริ่มมองเห็นกระบวนการในการประเมินราคาของทรัพย์สินที่จะเวนคืนอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้น
แม่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าทดแทนจะจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดิน เจ้าของ
สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของไม้ยืนต้น หรือผู้เช่า
รวมถึงผู้ที่เสียสิทธิ์ในการใช้ที่ดินเพื่อวางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า
หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกัน ที่ผ่านที่ดิน
ที่ต้องถูกเวนคืนนั้นกอปรกับระยะเวลาในการเวนคืนก็มีหลักเกณฑ์
มีขั้นตอนที่ชัดเจน
และเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ได้มีเวลาพิจารณาและฟ้องคดีได้หากคิดว่าตนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของเงินทดแทน

ประมาณห้าทุ่มฉันก็แยกเข้าไปพักผ่อน ฉันนอนคิดถึงคุณย่า
คุณ-ย่าคงจะภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น
แม้คุณย่าจะเสียที่ดินไปเพื่อการเวนคืนแต่ก็ไม่ได้เสียไปเปล่าๆ
เพราะรัฐบาลจ่ายเป็นเงินให้เจ้าของที่แล้ว
จริงอยู่แม้มันจะเทียบกับความรู้สึกที่ต้องสูญเสียที่ดินไปไม่ได้
แต่ฉันเชื่อว่าย่าของฉันจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งที่กำลังผุดขึ้นมาแทน
นั่นคือความเจริญของท้องถิ่นอันจะนำมาซึ่งความมีอยู่มีกิน
การมีโอกาสของคนในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณูปโภค
สิ่งนี้มิใช่หรือคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขณะนี้ฉันภาคถูมิใจในตัวคุณย่า ท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินในใจฉัน
สมแล้วกับที่บรรพบุรุษไทยของเราได้สละชีวิตเพื่อรักษาผืนดินให้พวกเรา
แล้วเมื่อถึงคราวจำเป็นลูกหลานไทยก็มอบที่ดินนั้นสำหรับการพัฒนาและสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ชาติสืบต่อไป
เวนคืนเพื่อลูกหลานของเรา
รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา
นางสาวสิริมา ชูวิทย์สกุลเลิศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

สังคมทุกวันนี้อาจเป็นเสมือนสวรรค์บนดินของใครหลายคน
เพราะความสุขสบายในชีวิตที่นับวันก็ยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ
เรามีการคมนาคมที่สะดวกสบาย มีสิ่งสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งน้ำกิน
น้ำใช้และไฟฟ้าที่มีให้เราได้อุปโภคบริโภคกันมิได้ขาด
คุณประโยชน์และความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
แต่จะมีสักกี่คนที่ตระหนักรู้ว่า
ความสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากความเสียสละและน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนที่ประสบความลำบากและยอมสูญเสียถิ่นอาศัยที่พวกเขารัก
ทั้งนี้เพราะการถูกเวนคืนที่ดินที่เป็นไปเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ในสังคมนั่นเอง

การเวนคืน คือ การออกกฎหมายมาบังคับซื้อที่ดินของเอกชน โดยหน่วยราชการที่
ทำการเวนคืนจะต้องจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้แก่เจ้าของที่ดินด้วย
ที่ดินดังกล่าวจะถูกนำมาฟื้นฟูเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์
การเวนคืนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะการพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ
จะรุดหน้าไปได้ก็จำเป็นต้องมีการจัดแปลงที่ดินใหม่ สร้างถนน ทางด่วน ทางรถไฟฟ้า
คลองประปา คลองชลประทาน บ่อบำบัดน้ำเสีย และสนามบิน ฯลฯ

จุดมุ่งหมายหลักของการเวนคืนจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่
และเพื่อรองรับบ้านเมืองที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
การเวนคืนที่ดินหลายร้อยโครงการที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นการเวน-คืนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ
ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น การเวนคืนเพื่อปรับผังเมือง
การเวนคืนเพื่อพัฒนาระบบบรรเทาภัยทางน้ำ การเวนคืนเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
การเวนคืนเพื่อจัดทำสวนสาธารณะและอนุรักษ์โบราณสถานของชาติ เป็นต้น
ล้วนเกื้อกูลประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมหาศาลตราบจนถึงทุกวันนี้
อีกทั้งยังเป็นประจักษ์พยานให้เราได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความจำเป็นในการเวนคืนที่ดินของราษฎรเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

แม้การเวนคืนจะเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
แต่การเวนคืนก็ยังดูเป็นเรื่องโหดร้ายในสายตาของคนส่วนใหญ่ เพราะนั่นหมายถึง
ผู้คนส่วนหนึ่งจะต้องสละที่อยู่ที่ทำกินของตนและอพยพไปเริ่มตั้งถิ่นฐานใหม่
การเวนคืนจึงเป็นเหตุแห่งการสูญเสียที่ไม่มีใครปรารถนา
ผู้ที่มีที่ดินหรือที่พักอาศัยในแนวเขตการเวนคืนต่างพากันคัดค้านโครงการและแสดงความไม่พอใจ
ด้วยความไม่ไว้วางใจหน่วยงานราชการและกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในอดีต
การเวนคืนที่ดินถือเป็นภาระอันหนักหน่วงอย่างยิ่งของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
สาธารณูปโภค การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
การผังเมืองหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
แม้ผลกระทบจากการเวนคืนจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของที่ดินเป็นจำนวนมาก
แต่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว
รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก็จำเป็นต้องออกประกาศเวนคืนเพื่อให้โครงการนั้นๆ
ดำเนินการลุล่วงต่อไปได้

การเวนคืนจึงเสมือนเป็นการบังคับให้ราษฎรสละที่ดินของตนหรือขายที่ดินให้กับภาครัฐด้วยความไม่สมัครใจนั่นเอง
นอกจากนี้ กรณีร้อง-เรียนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ไม่เป็นธรรม
ค่าตอบแทนที่ต่ำเกินจริง ความ
บกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือความล่าช้าของทางราชการในการจ่ายค่า
ทดแทนก็มีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จึงเป็นเรื่องท้าทายที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไข
และพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่า กรณีของการเวนคืนต่างๆ
ได้รับการชดใช้อย่างเป็นธรรมและเพื่อสาธารณประโยชน์โดยแท้

ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 มาเป็นเครื่องมือในการจัดหาที่ดิน
ด้วยความหวังที่จะช่วยให้ราษฎรเดือดร้อนน้อยที่สุด
และให้ที่ดินเป็นประโยชน์แก่ราชการและส่วนรวมอย่างเต็มที่
กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการที่องค์กรรัฐจะทำการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เช่น แนวเวนคืน ที่ดิน องค์กรที่ทำหน้าที่เวนคืน
อำนาจหน้าที่ของผู้ทำหน้าที่เวนคืน การจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรม
โดยการพิจารณามูลค่าตามท้องตลาดของที่ดินนั้น เป็นต้น

แต่ถึงกระนั้น ปัญหาการเวนคืนก็ยังคงเป็นเรื่องที่ค้างคาอยู่ในสังคมเรื่อยมา
การจะทำให้ราษฎรส่วนใหญ่เกิดความพอใจ
หรือมีความต้องการตรงกันเกี่ยวกับการเวนคืน
โดยเฉพาะเรื่องการประเมินราคาที่ดินที่ถูกเวนคืนนั้น
จึงจำเป็นต้องอาศัยการประนีประนอมจาก ทุกคนทุกฝ่าย
รัฐบาลในวันนี้ควรเน้นการประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเป็นหลักในการปฏิบัติ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการเวนคืนที่ถูกต้อง
พร้อมกับการปลูกจิตสำนึกในการรับ
ผิดชอบต่อวิชาชีพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ในสายตาของประชาชน

เพื่อให้ระเบียบการเวนคืนมีความเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ส่วนในเชิงปฏิบัติเพื่อการขอเวนคืน
รัฐบาลควรจะใช้ยึดแนวทางเจรจาขอซื้อตามราคาตลาดมากกว่าการใช้อำนาจเวนคืน
เร่งปรับปรุงนโยบายหรือวิธีการในการพิจารณาราคาที่ดินแต่ละแปลงให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น
โดยคำนึงถึงปัจจัยโดยรอบทั้งด้านทำเลที่ตั้ง การใช้ประโยชน์ การพัฒนาที่ดิน
ด้านกฎหมาย ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ

นอกจากนี้ ควรมีการออกระเบียบหรือกฎหมายเพื่อพิทักษ์
ผลประโยชน์ของประชาชนหรือธุรกิจที่ถูกเวนคืน
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองและประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและปรับเปลี่ยนแนวทางการเวนคืนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เราควรการอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยประเมินราคา
โดยสร้างแบบจำลองการประเมินราคาที่ดินบนฐานข้อมูล GIS หรือเรียกว่าระบบ
Interactive CAMA-GIS (Computer Assisted Mass Appraisal - Geographic
Information System)
เป็นระบบที่มีศักยภาพอย่างยิ่งและเป็นที่นิยมใช้กันในระดับสากล
มาช่วยในการประเมินอสังหาริมทรัพย์ในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้
เพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินราคาเพื่อการเวนคืนที่เป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของประชาชน
และช่วยทดแทนการเสียสิทธิในการดำรงอยู่และการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ผู้ที่ถูกเวนคืนได้อย่างสมบูรณ์

แนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้การเวนคืนเป็นไปอย่างราบรื่นก็คือ
การสร้างเข้าใจให้ราษฎรเจ้าของที่ดินที่จะต้องใช้ตามโครงการเป็นหลัก
ให้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการเวนคืนที่ดิน
สิทธิและค่าทดแทนที่ควรได้รับด้วยความเป็นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติ
และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่

ความผาสุกจากการรู้จักแบ่งปันทรัพยากรก็จะเกิดขึ้นและสร้างสรรค์ให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันภาครัฐหรือ "ผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุข"
ให้กับประชาชนก็ควรหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินในฐานะประชาชนส่วนหนึ่งของสังคมด้วย
มิใช่ทอดทิ้งให้รับชะตาตามยถากรรม โดยกำหนดมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น การจัดหาที่อยู่อาศัย การขนย้ายทรัพย์สิน และการสนับสนุนอาชีพ เป็นต้น
ช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะมั่นใจว่าพวกเขาได้รับค่าชดเชยอย่างเหมาะสม
และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติบนที่ดินผืนใหม่
การเกื้อกูลจากภาครัฐจะเป็นแนวทางการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในสังคมยุคใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ในส่วนราชการและเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต่างคาดหวัง

การเวนคืนที่ดินเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไว้รองรับความต้องการของประชาชนส่วนรวมและความก้าวหน้าของบ้านเมืองในอนาคต
ดังนั้น กลไกในการเวนคืนจึงควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
เราต้องช่วยกันประคับประคองประเทศชาติให้ก้าวหน้าบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจและความสามัคคี
การเวนคืนที่ดินที่รักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมและก่อให้เกิดการเกื้อกูลกันในท้องถิ่นจึงจะถือเป็น
"ชัยชนะแห่งการพัฒนา" ที่แท้จริง

“การเวนคืน” บนพื้นฐานความถูกต้อง
คือครรลองสานสร้างสุขทุกถิ่นฐาน
รัฐร่วมแก้ ราษฎร์ร่วมใจ ไทยสราญ
เกิดผลงานตระการค่าน่าภาคภูมิอ่านเรียงความชนะเลิศและรางวัลชมเชยทั้งหมดที่
http://www.thaiappraisal.org/Thai/Journal/PublicationB12.php

หรืออ่านผ่านเว็บไซต์ฟรี
http://www.thaiappraisal.org/Thai/essay/essay50.htm
 
 
 
 
Date: 2008-06-06
ip: 125.24.140.168
ผู้ชม: 4,143

 

HILTI
เว็บบอร์ด
ห้องไฟฟ้า
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้...เล่มไหม่ใช้อย่างไร (10,550)   2007-07-20
กฏหมายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน (6,154)   2007-07-16
ห้องเครื่องกล
โรงไฟฟ้า Glow รับสัมครพนักงาน (4,626)   2008-01-25
ห้องอุตสาหการ
ขอไว้อาลัยในการจากไปของ ผศ.ดร.เกชา ลาวัลยะวัฒน์ (4,242)   2007-09-27
ห้องสิ่งแวดล้อม
กว. สิ่งแวดล้อม (6,996)   2007-12-21
รงไฟฟ้านิวเคลียร์แผ่รังสีอำมหิต (3,157)   2007-12-12
โต๊ะรับแขก
ห้องเย็น (5,517)   2008-05-06
แผ่นฉนวนสำเร็จรูปISOWALL (5,099)   2008-05-06
รับออกแบบและติดตั้ง งานระบบระบายอากาศ (5,767)   2008-03-17
สถาปัตย์ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อใน (3,186)   2008-03-17
ใครได้ไป งานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ บ้างครับ (3,039)   2007-10-14
อยากรู้ไหมว่า บุคลากรใน วสท. หน้าตาเป็นยังไงกัน (3,375)   2007-10-05
การประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ NOCon 2007 (3,046)   2007-09-23
โต๊ะสมาชิก
อยากได้ใบ กว. (6,175)   2008-06-13
"เวนคืน" รวมเรียงความชนะเลิศชิงโล่พระราชทานสมเด็จพ (4,143)   2008-06-06
เวนคืนเพื่อลูกหลานไทย (3,334)   2008-06-06
สภาวิศวกรกำหนดจัดอบรมก่อนทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระ (3,396)   2008-06-03
หารายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมและสอบระดับภาคีไม่พบครับ (3,293)   2008-05-27
ทัศนะนักวิชาการมหาวิทยาลัยดังแห่งอังกฤษต่อการศึกษา (3,403)   2008-05-12
รับเขียนภาพ 3D (2,715)   2008-05-10
หากำลังใบพัดค่ะ (2,833)   2008-05-09
TEP & TEPE วิศวะอินเตอร์ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร (3,742)   2008-05-07
รับสมัครวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (2,879)   2008-05-06
รับออกแบบและสร้างเครื่องจักร งานเหล็กทุกชนิด (2,896)   2008-05-01
รับสมัครวิศวกรออกแบบโครงสร้าง 2 อัตรา (3,891)   2008-04-27
โครงการ TEP & TEPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่6 (2,781)   2008-04-12
ข่าวดีผู้มี GPA.>2.75 ขอทุนเรียนโทสถาบันเอไอทีได้ (4,557)   2008-04-11
z (2,824)   2008-04-09
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย (2,976)   2008-04-06
ใครสนใจหนังสือบ้าง ? มีแหล่งจำหน่าย Textbook มาแนะ (3,935)   2008-03-28
ใครสนใจแบบฝึกทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (3,575)   2008-03-24
รับทุบตึก รื้อถอนบ้าน อาคาร โกดัง โรงงาน สะพาน (2,869)   2008-03-22
เจ้าสัว ธนินท์ แนะวิธีแก้จน (3,151)   2008-03-19
รับออกแบบและติดตั้งท่อลมระบายอากาศ (3,323)   2008-03-17
การเสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 66 (2,551)   2008-03-17
สถาปัตย์ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระ (2,670)   2008-03-17
“ชะตากรรมและการเยียวยาผู้ถูกเวนคืน” (2,559)   2008-03-13
โครงการ TEP & TEPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ (2,707)   2008-03-13
ทุน ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.ธรรมศาสตร์ (3,525)   2008-03-12
ลงเรียนควบแล้วจะมีปัญหากับ กว. ไหมครับ (2,718)   2008-03-11
เลขคณิตคิดไม่ยาก : คุณรู้จัก “29 กุมภา” ดีแค่ไหน (3,042)   2008-03-01
วิชาชีพการประเมินราคาและควบคุมราคาก่อสร้างโครงการ (3,127)   2008-02-26
การเลือกพื้นที่ในการปลูกเรือน หรือการวางผังบ้าน ตา (3,342)   2008-02-25
สมัครเป็นสมาชิกเว็ปไซท์ วสท.ง่ายนิดเดียว (2,949)   2008-02-22
ต้องการเปลี่ยนที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสารของทาง วสท. (2,727)   2008-02-22
ต้องการต่ออายุสมาชิก (2,921)   2008-02-14
10 สุดยอดนวัตกรรมแห่งปี ชี้ทิศทางพัฒนาธุรกิจใหม่ (3,732)   2008-02-11
เมื่อเด็กไทยรั้งท้ายโลก (2,796)   2008-02-09
เมื่อเด็กไทยรั้งท้ายโลก (2,525)   2008-02-09
ถ้าจะซื้อ notebook เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง (3,989)   2008-02-06
ส่งนำยาแอร์ Test (3,206)   2008-02-01
การใช้แก๊สในอาคาร (2,961)   2008-01-31
ตกใจครับ! บริษัทรับควบคุมงาน ไม่ลงชื่อเป็นผู้ควบคุ (3,248)   2008-01-18
Open House : เปิดบ้าน โครงการ TEP & TEPE (2,896)   2008-01-17
โครงการTEP&TEPE ข่าวดีมีทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี (2,911)   2008-01-09
Building Maintenance&Asset Management Expo Asia (3,319)   2007-12-28
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ (2,734)   2007-12-26
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ (2,354)   2007-12-26
โครงการ TEP และ TEPE รับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 (2,747)   2007-12-13
TEP&TEPE เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี2551 (2,770)   2007-11-16
EIT.Technical & Recreational Tours (2,557)   2007-10-31
EIT.Technical & Recreational Tours (2,681)   2007-10-31
หายข้องใจเพราะ อ.กมล ตรรกบุตร (4,127)   2007-09-25
เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำวาระ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ (2,745)   2007-09-10
ห้องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (ก.ว.)
สภาวิศวกรกำหนดจัดอบรมก่อนทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมระ (4,035)   2008-06-03
อวยพรปีใหม่ แด่ สมาชิก ว.ส.ท. (2,502)   2008-01-01
ร่างข้อบังคับขอบเขตการทำงาน (มาตรฐานฯ) (3,695)   2007-11-13
ร่างข้อบังคับขอบเขตการทำงาน (มาตรฐานฯ) (2,863)   2007-11-13
ใบอนุญาต ภาคีวิศวกรพิเศษ (15,415)   2007-09-13
การเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ (4,465)   2007-09-07
ยินดีต้อนรับสมาชิกสู่บ้านใหม่ (5,585)   2007-09-07
โต๊ะปรับปรุงเว็ปไซต์
ใบอนุญาต (3,696)   2008-03-23
โต๊ะเยอะ ห้องแยะครับ (2,635)   2008-02-13
วสท.น่าจะเพิ่มสาระมากกว่านี้ครับ (2,593)   2008-02-09
ทำไมเว็ปช้ามาก กรุณาปรับปรุง (2,593)   2008-01-15
รูป อ.การุญ จันทรางศ (2,909)   2007-09-08
มันดีจริงๆ (3,531)   2007-08-01
ห้องวิศวกรหญิงไทย
กิจกรรมวิศวกรหญิง (2,992)   2007-10-05
โต๊ะปฐพี
รางวัล "ศ.ดร.ชัย มุกตพันธุ์" (4,321)   2007-09-20
โต๊ะแหล่งน้ำ
หญ้าแฝกกำแพงที่มีชีวิต (5,233)   2008-02-09
เมื่อน้ำคือชีวิต (2,728)   2008-02-09
ระบบนำประปาที่บ้านมีการรั่ว (3,003)   2007-11-13
หาข้อมูลมาฝาก (2,736)   2007-09-08
โต๊ะบริหารงานก่อสร้าง
ก่อสร้าง + ต่อเติมสำนักงาน (3,020)   2008-02-19
วันก่อนซ่อมห้องน้ำ (2,987)   2008-02-11
LEAN CONSTRUCTION (7,747)   2008-02-03
ฟรี ! สัมมนาโปรแกรม DDS-CAD โปรแกรมเขียนแบบออกแบบ (4,795)   2008-02-01
การปฏิบัติงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีคู่มือ (3,221)   2008-01-07
แนวทางการประมาณราคากลางสำหรับงานราชการ (14,507)   2007-10-07
การจัดทำรายการประกอบแบบบ้านพักอาศัย (7,784)   2007-09-23
โต๊ะกลศาสตร์และการคำนวณ
Call for papers: ISOPE PACOMS-2008 @ Bangkok (2,969)   2007-12-07
วิศวกรโครงสร้างที่ดี (5,875)   2007-09-01
โต๊ะคอนกรีตและวัสดุ
อีกเล่มครับ หนังสือคู่มือทดสอบ หินทราย และคอนกรีต (3,454)   2007-09-20
เอาหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยีมาฝากครับ (5,525)   2007-09-20
โต๊ะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สมบัติของผู้ดี (2,812)   2007-11-22
เส้นทางชีวิต บนกองอิฐและเศษปูน ประสบการณ์ในธุรกิจ (4,729)   2007-10-04
คอร์รัปชั่นในงานสถาปัตยกรรม/ในวงการก่อสร้าง (3,199)   2007-09-23
โต๊ะตรวจสอบและควบคุมอาคาร
building codes (3,082)   2007-08-26
โต๊ะไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง
โรงไฟฟ้า Glow รับสัมครพนักงาน (3,938)   2008-01-25
โต๊ะควบคุมระบบเครื่องมือวัดและแม็คคาทรอนิคส์
โรงไฟฟ้า Glow รับสัมครพนักงาน (5,269)   2008-01-25
โต๊ะเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น รับสมัคร IT (4,679)   2007-08-07
โต๊ะไฟฟ้าสื่อสาร
คลื่นรีโมทรถยนต์และคลื่นรถบังคับวิทยุ (4,298)   2008-01-18
ถามรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ Fire Alarm (4,865)   2007-09-12
ห้องสาขาภาคเหนือ เชียงใหม่
โรงไฟฟ้า Glow รับสัมครพนักงาน (3,087)   2008-01-25
ห้องสาขาภาคเหนือ พิษณุโลก
โรงไฟฟ้า Glow รับสัมครพนักงาน (3,206)   2008-01-25
ห้องโครงการ
ปีนี้(2551)คณะกรรมการโครงการจะทำโครงการดีๆอะไรบ้าง (2,474)   2008-01-23
ห้องวิศวกรอาวุโส
ขอมีส่วนร่วมกับสมาชิกอาวุโส วสท. (2,462)   2008-01-14
ขอมีส่วนร่วมกับสมาชิกอาวุโส วสท. (2,450)   2008-01-14
ห้องป้องกันอัคคีภัย
อยากสอบถามเรื่อง Fire Alarm (4,101)   2008-01-18
ห้องคลินิกช่าง
โครงเหล็กหลังคาขึ้นสนิม (2,810)   2008-01-30
Open Room
รับสมัครงาน * พนักงานขายเคมีเกษตรประจำต่างจังหวัด* (3,215)   2008-02-22
กิจกรรม วสท. (2,901)   2007-10-31
โต๊ะคลีนิคช่างโยธา
วันก่อนไปดูงานห้องเรียนมาครับ (3,123)   2008-02-29
แนวความคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน (3,727)   2008-02-20
โครงเหล็กหลังคาขึ้นสนิม (3,298)   2008-01-29
โต๊ะประชุมกรรมการอำนวยการ
ร่างระเบียบการบริหารบุคคล (2,589)   2007-10-06
ระเบียบการเงิน วสท.1/ (2,616)   2007-10-06
เตรียมตัวเข้าค่ายพร้อมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก (2,865)   2007-10-05
โต๊ะคลีนิกช่างเครื่องกล
เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ พลังงานทดแทนใหม่ (3,322)   2008-01-07
โต๊ะคลีนิกสิ่งแวดล้อม
เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (3,022)   2008-01-07
โต๊ะดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา
Paper ทิศทางเหล็กและการเตรียมพร้อมของประเทศไทย (3,983)   2008-06-18
Download เอกสารการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว (4,369)   2008-04-01
เอกสารประกอบการบรรยาย ก้าวสู่สามัญวิศวกรมืออาชีพ (4,907)   2008-03-06
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th