. . ดำเนินงานโดย . .


กำหนดการประชุม (Conference Program)
ห้อง 1
(ห้องประชุมใหญ่)
ห้อง 2
(Lotus 2)
ห้อง 3
(Lotus 3)
ห้อง 4
(Lotus 4)
10:40-12:10
Safety
Planning
Environment
Traffic
13:30-15:00
Safety
Planning
Economics
Pavement
15:20-16:50
Planning
Planning
Logistic
-

Safety
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 10:40-12:10 ห้อง 1
1
8
การวิเคราะห์อุบัติเหตุทางหลวงโดยวิธีฟัซซีฟอลท์ทรี วรเชษฐ์ ธนะชัยขันธ์ บุญส่ง สัตโยภาส  
2
15
การศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่ต่อการใช้ความเร็วในเขตตรวจจับความเร็ว Sumethee Sontikul Kunnawee Kanitpong  
3
39
องค์ประกอบของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ณัฐพงษ์ บุญตอบ
4
80
การประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงสร้างเชิงสัญฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ กรณีชนท้าย  Pornchai JANTAWORN Pawinee IAMTRAKUL  
5
87
การจำลองสภาพการจราจรเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบอุบัติการณ์จราจรบนถนนในเขตเมือง สุรเดช เบ็ญจศิริวรรณ/สันติภาพ ศิริยงค์ ทินกร คุณสมิตปัญญา วราเมศวร์ วิเชียรแสน
เวลา 13:30-15:00 ห้อง 1
1
14
การวิเคราะห์มูลค่าอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยโดยวิธี Willingness-To-Pay ปรีดา จาตุรพงศ์ กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล
2
19
Effectiveness Of Motorcycle Basket On Rate Of Helmet Wearing Mr.Prodtipong Chaisit Pichai Taneerananon  
3
27
จาก “2553 ปีแห่งความปลอดภัย” สู่ “ทศวรรษแห่งการดำเนินงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน” Chatchawal Simaskul    
4
55
การกำกับดูแลการขนส่งสินค้าอันตรายทางบกของประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานสากล ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ จิตติชัย รุจนกนกนาฏ กชพร ตรองจิตริ์
5
62
การยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟกับทางหลวงชนบท Sitthichai siriphun    

Planning
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 10:40-12:10 ห้อง 2
1
5
การจัดการจุดจอดรถแท็กซี่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Thawatchai Saengrat Jittichai Rudjanaka-noknad  
2
6
ลักษณะการให้บริการของรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร Woraluk Suwan Viroat Srisurapanon  
3
23
Analysis of Sidewalk Level of Service Incorporating Pedestrian’s Perceptions Nursyamsu Hidayat Kasem Choocharukul Kunihiro Kishi
4
34
Promoting ridesharing using social networks: effects of detour and levels of friends Roel Wessels Rattaphol Pueboob-paphan  
5
54
การวัดความสามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานคร Sukanda Bin-awa Prapatpong Upala  
เวลา 13:30-15:00 ห้อง 2
1
3
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากร มจธ.บางขุนเทียน Anupon Kitsadaniramit Viroat Srisurapanon  
2
52
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางและการให้บริการของสถานีรถตู้โดยสารปรับอากาศ: กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ Krirerk Chareonwong Prapatpong Upala  
3
53
พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถไฟฟ้าบริเวณสถานีเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพ Atcha Saijumpa Prapatpong Upala  
4
11
Impacts Of Message And Color-Coded Traffic Information On Driver’s Route Choice Decision Somchai Wikijpaisarn Kasem Choocharukul  
5
25
Attitudes And Psychological Factors Effecting Commuter’s Intention Toward Future Sky Train: A Preliminary Finding In Phnom Penh Borith Long Kasem Choocharukul  
เวลา 15:20-16:50 ห้อง 2
1
30
“Transit Oriented Development” กับการพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานคร Panit Pujinda    
2
57
การปรับปรุงโครงสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดร.ปริญญา ถนัดทาง นางสาวศิริรัตน์ อมรพง์ชัย นางสาวศุภรัตน์ สมแสน
3
75
แนวทางการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบระบบขนส่งมวลชนระบบราง กรณีศึกษารถไฟฟ้าบีทีเอส , กรุงเทพมหานคร  Phasakorn SATICHOB Ratiporn EKKACHART Pawinee IAMTRAKUL
4
77
ผลกระทบการพัฒนาพื้นที่ต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา โครงการอสังหาริมทรัพย์ Sunisa MENARIN Chayanist PHASIT Pawinee IAMTRAKUL
5
78
การประเมินผลกระทบด้านทางการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์การขนส่ง จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  Sunisa MENARIN Pawinee IAMTRAKUL  
เวลา 15:20-16:50 ห้อง 1
1
20
System Life Cycle Analysis for Highway Maintenance Budget Allocation Pongsaton Luangpiompool Boonsong Satayopas  
2
69
ลักษณะพิเศษของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 กิตติ มโนคุ้น    
3
79
แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเอื้อต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Piriya SIMCHAROEN Pawinee IAMTRAKUL  
4
84
แผนพัฒนาโครงข่ายสะพาน ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ชยทัต วัฒนกูล ธีรวัชน์ ฮวดสวัสดิ์
5
68
การศึกษาปัจจัยทางวิศวกรรมธรณีเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างทางลอดบริเวณวงเวียนราชพฤกษ์ กิตติ มโนคุ้น    
6
82
การศึกษาการเสื่อมสภาพของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวลิต ทิพากรวงศ์ คุณมาศ พันธุเตชะ ทศพล ปิ่นแก้ว

Environment
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 10:40-12:10 ห้อง 3
1
17
การคาดคะเนระดับเสียงจากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่  โดยแบบจำลองโครงข่ายใยประสาทเทียมที่มีกระบวนการเรียนรู้ด้วยอัลกอริทึมทางพันธุกรรม Wasan Supasit Boonsong Satayopas  
2
37
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ยวดยานประเภทต่างๆ ของสถานีบริการน้ำมัน กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Duangdao Watthanaklang Thirayoot Limanond  
3
81
Effect of Traffic Vibration On to Buildings Sang Ping Tirawat Boonyatee  
4
76
การลดปริมาณคาร์บอนโดยกระบวนการวางแผนทางด้านการขนส่งเมืองอย่างยั่งยืน  Pattapan SUKSA-ARD Monchaya FUNGSIRIRUT Pawinee IAMTRAKUL
5
7
แบบจำลองการคาดคะเนระดับเสียงจากเครื่องบินโดยวิธี Segmentation ณัฐพงษ์ ภัทรวิชญ์กุล บุญส่ง สัตโยภาส  
6
33
ความเต็มใจที่จะยอมรับค่าชดเชยผลกระทบทางเสียงจากท่าอากาศยาน: กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อภิพัฒน์ คล้ายคลึง เพิ่มเติม  
7
89
TRENDS IN TRANSPORT ENERGY USE: IMPLICATIONS FOR NATIONAL ENERGY SECURITY Andrew Gulbrandson เพิ่มเติม  

Economics
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 13:30-15:00 ห้อง 3
1 41 Super-Efficiency Directional Output Distance Function: A New Mathematical Model For Ranking Social Efficiency Of Transportation Systems Somchai Pathomsiri    
2 73 The Demand of Traffic Information Service in Bangkok: Pilot Survey Malai  Potipun Pairoj  Raothanachonkun Nakorn  Indra-Payoong
3 74 ผลกระทบกระทบการเจริญเติบโตของเมืองต่อความปลอดภัยทางถนน Sirinthon NARINSILPA Pawinee IAMTRAKUL Sunisa MENARIN
4 28 การวิเคราะห์อุปสงค์ของการจอดรถในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง: กรณีศึกษาอาคารจอดรถที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร นิติพล อัมพันศิริรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์  
5 45 การประหยัดระยะเวลาเดินทางและประโยชน์จากการใช้เส้นทางเลี่ยงของทางหลวงชนบท สิทธิชัย ศิริพันธุ์    

Logistic
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 15:20-16:50 ห้อง 3
1 24 Bus Scheduling Design By Branch And Cut Method Nitisak Charoenroop Boonsong Satayopas Anant Eungwanichayapant
2 51 การศึกษาคุณภาพการให้บริการระบบโลจิสติกส์ในการส่งเอกสารและพัสดุไปรษณีย์: กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จากัดและบริษัทไปรษณีย์เอกชน Suthikasem Weladee Prapatpong Upala  
3 71  แบบจำลองการจับคู่รถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า สุดารัตน์ อาจหาญ ณกร อินทร์พยุง  
4 13 การวางแผนการควบรวมสินค้าและจองตู้คอนเทนเนอร์สำหรับตัวแทนรับส่งสินค้าทางทะเล ปกรณ์ รัตนสุวรรณ มาโนช โลหเตปานนท์  
5 32 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของศูนย์กลางตู้สินค้าเปลี่ยนถ่ายเรือในเอเชีย Sumalee Sukdanont    
6 61 การพัฒนาระบบการจัดลำดับงาน-เส้นทางสำหรับการกระจายสินค้าด้วยการบูรณาการวิธีฮิวริสติกส์แบบ Multi-Seed Points ผนวกกับการวิเคราะห์โครงข่าย: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางนา Warangkhana  Odthon Sunya Sarapirome  

Traffic
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 10:40-12:10 ห้อง 4
1
4
Survey Of Vehicle Deceleration’ S Points When Approaching Curves Through Time-Space Diagram Analysis Thawatchai Saengrat Jittichai Rudjanakanoknad  
2
38
มาตรฐานการศึกษาผลกระทบด้านจราจรของสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Siradol Siridhara    
3
63
Evaluation of ETC Operations for Truck Traffic SAROCH BOONSIRIPANT SAKDA PANWAI  
4
67
การศึกษาการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางลอดบริเวณวงเวียนราชพฤกษ์ กิตติ มโนคุ้น    
5
70
แนวคิดของ Self-Explaining Road สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง  กิตติ มโนคุ้น    

Pavement
ลำดับที่
บทความที่
The 1st Author
The 2nd Author
The 3rd Author
เวลา 13:30-15:00 ห้อง 4
1
43
A Comparative Study of  the Strength of  Asphalt Concrete Mixing Sulfur : ศึกษาเปรียบเทียบการรับกำลังของแอสฟัลท์คอนกรีตผสมกำมะถัน Pichayut Jarusbomrungroj    
2
88
ประสิทธิภาพของสารเพิ่มเสถียรภาพผิวจราจรลูกรังในด้านมลภาวะฝุ่นละออง พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน จิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ แก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ
3
86
การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพงานก่อสร้างทางจากค่าความเรียบของผิวทาง ธีรรักษ์ มณีนาถ  วิศณุ ทรัพย์สมพล   
4
83
การใช้ค่าการแอ่นตัวของผิวทางในการประเมินความแข็งแรงของถนนสร้างใหม่ ทวี แสงสุวรรณโณ บุญชัย แสงเพชรงาม แก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ
5
26
การศึกษาค่าความเสียดทานของผิวทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษา: ผลกระทบของน้ำเมือกปลาบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร Kunnawee Kanitpong Nuttapong Boontob  
สถานที่จัดการประชุม (Conference Venue)


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่ตั้ง 60 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-3000 โทรสาร : (662) 229-4253