หน้าแรก
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 23
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การตรวจสอบและการทดสอบ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 5
  วสท.  
              กฎหมายในประเทศไทยได้มีการกำหนดให้อาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องมีการติดตั้งระบบดับเพลิงตามประเภทของอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยในกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 กำหนดให้อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องติดตั้งระบบดับเพลิงที่ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ ประกอบด้วย ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อยืน
และสายฉีดระบบดับเพลิงอัตโนมัติหรือ ระบบหัวกระจายน้ำ
ดับเพลิง (Sprinkler System) และอุปกรณ์ดับเพลิงประเภท
มือถือและเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 กระทรวมหาดไทย
ไ ด้อ อ ก ก ฎ ห ม า ย ต ร ว จ ส อ บ อ า ค า ร ที่ร ะ บุต้อ ง มีก า ร
ตรวจสอบระบบดับเพลิงประจำปี และจัดทำรายงานการบันทึก
ข้อมูลการตรวจสอบไว้ด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้
หน่วยงานต่างๆ ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบดับเพลิง
เ พื่อ ใ ห้มีค ว า ม พ ร้อ ม ใ น ก า ร ดับ เ พ ลิง เ มื่อ เ กิด เ ห ตุเ พ ลิง ไ ห ม้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การตรวจสอบและการทดสอบระบบดับเพลิง
โ ด ย ข า ด ค ว า ม รู้แ ล ะ ค ว า ม เ ข้า ใ จ ร ะ บ บ ดับ เ พ ลิง นั้น ๆ
ย่อมส่งผลให้การตรวจสอบและการทดสอบระบบดับเพลิงนั้นๆ
ไม่สมบูรณ์และอาจเป็นสาเหตุของการทำให้ระบบดับเพลิงไม่สามารถ
ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ มุ่งเน้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานในสายงานนี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการดูแลรักษาระบบดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพโดยมี
การตรวจสอบและการทดสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดต่อไป                        
 
  วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552  
  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.  
  กรุงเทพฯ  
  วิศวกร ช่าง หรือบุคคลทั่วไป  
  ไม่ระบุ  
 
สมาชิก วสท. 3,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,000.00 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500.00 บาท
 
  ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วแฟกซ์มาที่ 0-2319-2710-1  
  วสท.  
  ธิดาวรรณ ต่อ 520  
  รายละเอียดและใบสมัคร แผ่นพับ-การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำรุ่น5.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2009-05-12 11:03:26
ผู้ชม: 3,219
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th