วิศวกรรมอุตสาหการ
Home
Committee
Announce
News
Training
Engineer Knowledge
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
Register WebMember
Register EIT-Member
 
User Online: 24
 
 
 
 
  Forgot Password
  Register
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยวิธีทางสถิติ
  วิศวกรรมอุตสาหการ  
  หลักการและเหตุผล
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ เป็นเครื่องมือในการตรวจจับ และแก้ไขปัญหา ซึ่งในการตรวจจับปัญหานั้นเป็นการตรวจจับถึงความผันแปร (Variation) ที่ผิดปกติ ซึ่งแผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจจับปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อพบปัญหาแล้วจึงดำเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข ซึ่งในประเทศไทยจะพบปัญหาเสมอว่า มีแต่แผนภูมิควบคุมแต่เมื่อพบเหตุการณ์ที่ออกนอกการควบคุมแล้วไม่รู้จะทำอย่างไร     เมื่อกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process capability analysis) ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่               ผู้ควบคุมกระบวนการจำเป็นต้องดำเนินการ หลังจากทำการประเมินความสามารถของกระบวนการ จะทำให้ทราบว่าแนวทางการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มความสามารถของกระบวนการให้สูงขึ้น

กำหนดการ
วันเสาร์ที่  6  พฤศจิกายน  2553
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง
 การประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
 ความผันแปรของข้อมูล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง
 การสร้างแผนภูมิควบคุม Xbar _ R  Chart
 การตีความหมายแผนภูมิควบคุม

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง
 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Cp; Cpk; Pp; Ppk; Cpm)
 แผนภูมิควบคุมอื่น ๆ 
- Xbar _  S Chart ; X – MR Chart
- P; np; C; U Chart
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อเรื่อง
 การสร้างใช้งานและตีความหมายแผนภูมิควบคุม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติ (OCAP)
 
                        
 
  6-7 พฤศจิกายน 2553  
  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.  
  กรุงเทพ  
  วิศวกร หัวหน้างาน ผู้สนใจทั่วไป  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 3,600.00 บาท
สมาชิก วสท. 3,600.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,400.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,000.00 บาท
 
  โทรสาร  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
  สุพรรณีย์ ต่อ 509  
  Document/Form 6-7 พย._การควบคุมกระบวนการผลิต.pdf  
       
 
by: webmaster
Date: 2010-10-04 09:20:57
hits: 3,061
 
  All of training/seminar

 

scg
HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th