หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 10
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 18
  วสท.  
              หลักการและเหตุผล
ระบบดับเพลิงด้วยน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะสำหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารโรงงาน ฯลฯ หลักสูตร การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ จะช่วยให้วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้งระบบ และช่างควบคุมงานระบบป้องกันอัคคีภัยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง และเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นทฤษฎี การออกแบบ และติดตั้งตามมาตรฐาน วสท. และ NFPA 

วิทยากร   
คุณวันชัย  บัณฑิตกฤษดา
กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์
กรรมการร่างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.
วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย   EEC WSP Co., Ltd.

กำหนดการ
-วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555
09.00-12.00 น.      พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
 Hydraulic and water based fire protection
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
 นิยามที่จำเป็นของระบบท่อยืน
 ประเภทของระบบ
 การหาปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบท่อยืน
 การแบ่งโซนท่อยืนสำหรับอาคารสูง
 การกำหนดขนาดท่อยืน
 ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในระบบท่อยืน เช่น Hose Valve, Fire Department Connect,    Fire Hydrant

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 Building code and sprinkler installation requirement
 นิยามที่จำเป็นของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 พื้นที่ครอบครอง
 ท่อ วัสดุ และอุปกรณ์
 แนวคิดพื้นฐานการติดตั้งระบบ
 ประเภทของระบบ

-วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555
09.00-12.00 น. การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
 ข้อกำหนดในการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ 
 Special Situation installation requirement
 การหาขนาดท่อดับเพลิงโดยวิธี Pipe Schedule และ Hydraulic Calculation
 ตัวอย่างแบบแปลนพร้อมตัวอย่างการคำนวณโดยวิธี Hydraulic Calculation

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง
 ประเภทของระบบส่งน้ำดับเพลิง
 นิยามที่จำเป็นของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 การเลือกประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 พื้นฐานการทำงานและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
Work shop
09.00-12.00 น. การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ
 การจัดวางหัวกระจายน้ำดับเพลิงประเภทต่าง ๆ ในแบบ Plan ของอาคาร
 การคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำดับเพลิงของระบบและการเลือกระบบส่งน้ำ
 ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง
 การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
 การออกแบบระบบท่อยืน
 ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study

ค่าลงทะเบียน 

จ่ายก่อนวันที่ 21 กันยายน 2555
สมาชิกวสท.                      5500 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ         6000 บาท
บุคคลทั่วไป                       6500 บาท

จ่ายหลังวันที่ 21 กันยายน 2555
สมาชิก วสท.                     6000 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ         6500 บาท
บุคคลทั่วไป                      7000 บาท  
                                                                        
 
  วันที่ 28-30 กันยายน พ.ศ. 2555(วันศุกร์,วันเสาร์,วันอาทิตย์)  
  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39  
  กรุงเทพมหานคร  
  วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา หรือบุลคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาความรู้ในด้านวิศวกรรม  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 6,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 6,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 7,000.00 บาท
 
  โทรสาร.02-319-2710 / 02-184-4597-8 E-mail:eit@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ/คุณศิชล นพมงคล  
  รายละเอียดและใบสมัคร ดับเพลิงด้วยน้ำดาวน์โหลด.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2012-07-23 16:39:33
ผู้ชม: 3,390
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th