หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 26
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
ตารางฝึกอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  กำหนดการจัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อา
  วสท.  
  หลักการและเหตุผล     
******************************************** 
เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำโรงงานสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสหกรรม 
เรื่อง  กำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุม 
การปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวลด้อม 
กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2545 และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 119 ตอนที่ 37ง ที่มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2548                        
 
  พฤษภาคม - กันยายน 2555  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพมหานคร  
  ตามเอกสารแนบ  
  ไม่ระบุจำนวน  
 
 
  แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 02-184-4597-8  
  วสท.  
  รุ่งลาวรรณ์ แนมสัย  
  รายละเอียดและใบสมัคร scheduled Environmental EIT 2555.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2011-01-19 11:40:43
ผู้ชม: 15,831
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

scg
HILTI
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th