หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 24
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การออกแบบฐานราก 1 รุ่นที่ 6
  วิศวกรรมโยธา  
  ฐานรากเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างอาคารที่วิศวกรโยธาต้องรับผิดชอบ
ดูแลในการออกแบบและก่อสร้างให้มั่นคงปลอดภัย วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึง
พฤติกรรมของดิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินกับโครงสร้างของฐานรากและเทคนิคการก่อสร้างฐาน
ราก ซึ่งมีรายละเอียดที่คอ่ นขา้ งสลับซับซอ้ น และวิศวกรบางทา่ นยังขาดความรูค้ วามเขา้ ใจในเรื่องนี้
โดยเห็นได้จากผลของการเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกรโยธาของสภาวิศวกร
ด้วยเหตุนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่มุ่งมั่นในการ
พัฒนาวิศวกรไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี จึงจัด
โครงการอบรมการออกแบบฐานราก (หลักสูตรปรับปรุง) โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการออกแบบฐานราก
2) รวบรวมปัญหาที่วิศวกรประสบในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในงานฐานราก
การอบรมนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาที่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบฐานราก
และต้องเรียนรู้พื้นฐาน หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ในการออกแบบฐานราก
ในการอบรมการออกแบบฐานราก (หลักสูตรปรับปรุง) เนื้อหาจะครอบคลุมพื้นฐาน
ปฐพีกลศาสตร์ การสำรวจชั้นดิน การออกแบบฐานรากตื้น และการออกแบบฐานรากเสาเข็ม
ทฤษฎีแรงดันดินด้านข้าง หลักการออกแบบโครงสร้างรับแรงดันดินด้านข้าง และการวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดดิน                        
 
  30-31 ตุลาคม 2553 วันที่ 6-7 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553  
  ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน  
  กทม.  
  สมาชิก วสท. วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  
  ไม่ระบุ  
 
สมาชิก วสท. 8,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 8,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 9,000.00 บาท
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วแฟ็กซ์มาที่ 0-2319-2710-1  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณปลา  
  รายละเอียดและใบสมัคร Doc1.doc  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2010-09-27 10:06:38
ผู้ชม: 3,444
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th