หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 40
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  การวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และวิธีแก้ไขปัญหา (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
  วิศวกรรมไฟฟ้า  
  กำหนดการอบรม
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553
08:30 น. ลงทะเบียน
09:00 น. เปิดการอบรม
09:00 – 10:30 น. พื้นฐานเรื่องของคุณภาพไฟฟ้า
โดย คุณมนัส อรุณวัฒนาพร
- วิวัฒนาการของระบบไฟฟ้ากำลัง
- คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร
- ทำไมต้องสนใจในคุณภาพไฟฟ้า
- คุณภาพไฟฟ้าส่งผลต่อการทำงานอย่างไร
- ชนิด/ประเภทของคุณภาพไฟฟ้า
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ และคุณภาพไฟฟ้า
10:30 – 10:45 น. พัก (มีเครื่องดื่มและอาหารว่างให้บริการ)
10:45 – 12:00 น. ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า
โดย คุณมนัส อรุณวัฒนาพร
- แรงดันเกิน / แรงดันตก
- แรงดันกระเพื่อม
- แรงดันตกชั่วขณะ
- แรงดันไม่สมดุล
- ฮาร์มอนิก
- ไฟฟ้าดับ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
- การวัดค่าคุณภาพไฟฟ้าพื้นฐานและการคำนวณ การวัดรูป
คลื่นไฟฟ้าและฮาร์มอนิก ตัวอย่างรูปคลื่นไฟฟ้าชนิดต่างๆ
- ความสำคัญและความแตกต่างของผลการวัดด้วยเครื่องวัด
แบบ Average และ True RMS
- การเลือกใช้เครื่องวัดให้เหมาะสมกับความถี่และ Parameter
อื่นๆ ที่จะตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
14:00 – 14:30 น. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า (ต่อ)
โดย คุณธีระวัฒน์ หนูนาค
- คุณสมบัติที่สำคัญของเครื่องตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า รวมทั้ง
มาตรฐานความปลอดภัย
- หลักความปลอดภัยในการวัดค่าไฟฟ้า
14:30 – 14:45 น. พัก (มีเครื่องดื่มและอาหารว่างให้บริการ)
14:45 – 16:30 น. ปฏิบัติการวัดค่าคุณภาพไฟฟ้าพื้นฐาน
โดย คุณสุพจน์ และ คุณธีรวัฒน์
- การวัดรูปคลื่นไฟฟ้าและฮาร์มอนิกที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
- การทดลองวัดและคำนวณค่าต่างที่ใช้ประเมินคุณภาพ
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553
09:00 – 10:30 น. ประสบการณ์ในการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
โดย คุณปริญญา สุขหร่อง
- ประสบการณ์และเทคนิคการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า
- คุณสมบัติของเครื่องวัดที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ปัญหา
คุณภาพไฟฟ้า
- วิธีการและแนวทางการประเมินผลการตรวจวัด
10:30 – 10:45 น. พัก (มีเครื่องดื่มและอาหารว่าง ให้บริการ)
10:45 – 12:00 น. ปฏิบัติการวัดค่าคุณภาพไฟฟ้าพื้นฐาน (ต่อ)
โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ และ คุณธีระวัฒน์ หนูนาค
- การวัดรูปคลื่นไฟฟ้าและฮาร์โมนิคส์ที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
- การทดลองวัดและคำนวณค่าต่างที่ใช้ประเมินคุณภาพไฟฟ้า
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:15 น. กรณีศึกษาปัญหาแรงดันตกชั่วขณะ
โดย คุณมนัส อรุณวัฒนาพร
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจรจากแรงดันตกชั่วขณะ
(กรณีโรงงานผลิตรถยนต์)
- เซอร์กิตเบรกเกอร์ปลดวงจรจากแรงดันตกชั่วขณะ
(กรณีโรงงานผลิตสารกึ่งตัวนำ)
- แท่นพิมพ์ชำรุดเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ
- เครื่องอัดอากาศหยุดทำงานจากแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ
- การแยกบัสในสถานีต้นทางเพื่อลดผลกระทบจากแรงดัน
ไฟฟ้าตกชั่วขณะ
- แรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะจากการสตาร์ทมอเตอร์แรงต่ำขนาดใหญ่
14:15 – 14:30 น. พัก (มีเครื่องดื่มและอาหารว่างให้บริการ)
14:30 – 16:30 น. เทคนิคการแก้ปัญหาฮาร์มอนิกพร้อมการสาธิต
14:30 – 15:30 น. คุณนิวัฒน์ จิตว่องวิศวะ
15:30 – 16:30 น. คุณพีรยุทธ แสงศิลป์
16:30 น. ปิดการอบรม            
 
  27-28 สิงหาคม 2553  
  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  
  กทม.  
  วิศวกร ช่าง หรือบุคคลทั่วไป  
  ไม่ระบุ  
 
สมาชิก วสท. 4,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,000.00 บาท
 
  ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วแฟ็กซ์มาที่ 0-2319-2710-1  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณมาลี  
  รายละเอียดและใบสมัคร Binder2.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2010-07-22 10:29:48
ผู้ชม: 2,214
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th