Home
About EIT
EIT Member
General Committee
Committee
Announce
News
Training
Engineer Knowledge
บทความวารสาร
EIT Shop
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
Register WebMember
Register EIT-Member
 
User Online: 15
 
 
 
 
  Forgot Password
  Register
ไทย | English
กำหนดการอบรมทั่วไป
  เคล็ดลับความสำเร็จเลขานุการ ในหน่วยงานวิศวกรรม
  วสท.  
  หลักการและเหตุผล
     เบื้องหลังของงานวิศวกรรมจำนวนมากหรือธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ทุกๆท่านคงจะปฎิเสธไม่ได้เลยคือผลการประสานงานและเรียงลำดับความสำคัญของงานของผู้ช่วยหัวหน้างานนั้นๆซึ่งผู้ช่วยที่สำคํญที่สุด ก็คือเลขานุการนั้นเอง  การเป็นเลขานุการเป็นงานค่อนข้างธรรมดาหรือเป็นงานทั่วๆไปที่ใครก็สามารถเป็นได้ แต่กับการเป็นเลขานุการหัวหน้าหรือผู้บริหารที่เป็นวิศวกรต้องวิธีการดำเนินงานเฉพาะ  เช่นความรู้ในงานนั้น ๆ ความฉับไว การเรียนรู้นิสัยหรือธรรมชาติของวิศวกร  การเรียงลำดับความสำคัญของงาน เหล่านี้ล้วนเป็นเบื้องหลังความสำเร็จทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้การทำงานทั้งเชิงศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีทัศนคติใหม่ต่องานที่ปฏิบัติเดิม, และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเลขานุการ
2. เพื่อสร้างการเรียนรู้นาย/และการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสไตล์การทำงานของวิศวกร
3. เพื่อให้เห็นความสำคัญในด้านการสื่อสาร, การเตรียมงาน -การวางแผนงาน  และการติดตามงาน
4. เพื่อให้เห็นว่าเราทำงานอย่างไรให้ผู้คนรอบข้างให้ความร่วมมือ
5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าคุณสมบัติของเลขานุการที่ดี
3. เพื่อนำความรู้ที่ได้นำไปวางแผนการทำงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม 
1. นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD)  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เลขานุการที่ปฏิบัติในสำนักงาน เลขานุการโครงการ เลขานุการบริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องพนักงานแผนธุรการสำนักงาน ผู้รักการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมทักษะความเป็นผู้รักงานบริการ

รูปแบบการฝึกอบรม :  
ประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการที่ไม่เน้นแบบการเรียนการสอน ที่ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้รับฟังแต่อย่างเดียว แต่ต้องการ  ให้มีส่วนร่วม (Class Participation) เช่น การระดมสมอง Brainstorming และการบรรยาย การแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น 

วิทยากร :   นายสาธิต  บูรพรรณ์   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เริ่มลงทะเบียน   เวลา 08.30-09.00 น.

เนื้อหาการอบรม     
บรรยายเวลา 09.00-12.00 น.
     - ความหมายของเลขานุการ
     - หน้าที่ของเลขานุการ
     - คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับเลขา
     - การเรียนรู้สภาพแวดล้อมและผู้บริหาร
     - การทำงานเป็นทีม
     - ความคาดหวังของนายต่อเลขานุการ
     - คุณสมบัติของเลขาฯที่นายต้องการ
บรรยายเวลา 13.00-16.30 น.
     - ลักษณะการพูดและพฤติกรรม
     - วิธีจับประเด็น
     - การเรียนรู้ Boss
     - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
     - ทักษะในการบริหารงาน บริหารคน และบริหารตนเอง
     - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์                                                
 
  23 มีนาคม 2556  
  ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.  
  กรุงเทพมหานคร  
  เลขานุการที่ปฏิบัติในสำนักงาน เลขานุการโครงการ เลขานุการบริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องพนักงานแผนธุรการสำนักงาน ผู้รักการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมทักษะความเป็นผู้รักงานบริการ  
  60 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 3,000.00 บาท
สมาชิก วสท. 3,000.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,500.00 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500.00 บาท
 
  โทรสาร 023192710-1 E-Mail: tidawan@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  คุณ ธิดาวรรณ แสงทอง  
  Document/Form เลขานุการ.pdf  
       
 
by: webmaster
Date: 2013-01-24 18:35:47
hits: 1,011
 
  All of training/seminar

 

HILTI
scg
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th