หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 23
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
กำหนดการสัมมนา
  การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับองค์กรในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพ
  วสท.  
  หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง  โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น  องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ  (Project Management)  อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด  ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป


วิทยากร รศ.ดร.สุทธิ   ภาษีผล
ที่ปรึกษาอิสระ,อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทในหลายสถาบัน อาทิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงสร้างหลักสูตร
• Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
• คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
• การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
• Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
• ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
• Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
• หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
• Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
• แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
• Project Planning (การวางแผนโครงการ)
• คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
• หลักการ GANTT Chart  และ CPM
• หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
• แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
• กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
• ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
• การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
• การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value  Analysis)
• Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
• หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
• สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
• กรณีศึกษาด้านบุคลากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) 
โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192410-3  (ธิดาวรรณ)
โทรสาร 0-23192710-1, 0-21844597-8  www.eit.or.th
                        
 
  วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556  
  อาคาร วสท.  
  กรุงเทพมหานคร  
  ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader /ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member) /เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users) / ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  
  35 คน  
 
นิสิต/นักศึกษา 4,500.00 บาท
สมาชิก วสท. 4,500.00 บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,800.00 บาท
บุคคลทั่วไป 5,300.00 บาท
 
  โทรสาร 023192710-1 E-Mail: tidawan@eit.or.th  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
  ธิดาวรรณ แสงทอง  
  รายละเอียดและใบสมัคร แผ่นพับ-Project Management รุ่นที่ 6.pdf  
       
 
ประกาศโดย: webmaster
วันที่จัด: 2013-01-07 17:12:10
ผู้ชม: 1,704
 
  รายการอบรมสัมมนาทั้งปี

 

HILTI
scg
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th