ชื่อบทความ จดหมายข่าว (กรฎาคม 2552)
วารสาร จดหมายข่าว
  ปีที่ 0 เล่มที่ 7 (2552)