หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 22
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
         
 

ชื่อ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย  
 


  รหัสมาตรฐาน 2001-45  
 


  ISBN 974-7197-30-8  
 


  พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2550)  
 


  รายละเอียด มาแล้ว!!! (พิมพ์ครั้งที่ 4 : มกราคม 2550) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้นำกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ.2538 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2537 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาพิจารณาเพื่อรวมเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว กฎและแนวทางปฏิบัติทั้งสองมาตรฐานนี้มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่าง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ คือ ความแตกต่างทางด้านระบบแรงดันไฟฟ้า ด้านมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านการออกแบบ ด้านระเบียบและแนวนโยบาย ด้านสภาพภูมิศาสตร์ และความแตกต่างของผู้ใช้ไฟฟ้า
    การปรับปรุงมาตรฐานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตั้งทางไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 33 เควี หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ได้มีมาตรฐานเดี่ยวกันทั้งประเทศ เพื่อให้ได้ทั้งความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ในมาตรฐานฉบับนี้ได้เพิ่มเติม มาตรฐานอัตราลำดับการทนไฟของสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอาคารเพื่อการสาธารณะใต้ผิวดิน การติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว และสายเคเบิลชนิดเอ็มไอซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทที่ 5 เพื่อให้ครอบคลุมถึงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง มาตรฐานบังคับใช้เฉพาะผู้ใช้ไฟเท่านั้น มิได้บังคับครอบคลุมการออกแบบหรือติดตั้งของการไฟฟ้าฯ มาตรฐานฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับการอบรมหรือสำหรับผู้มีความรู้ทางด้านการออกแบบหรือติดตั้งระบบไฟฟ้าเท่านั้น
    มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ เพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่วิศวกรออกแบบ รับเหมา ควบคุมงาน ใช้มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งต่างมาตรฐานกัน รวมทั้งการอบรมการสอนทางด้านนี้ก็ใช้มาตรฐานต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการทำความเข้าใจร่วมกันและเกิดผลเสียกับประเทศมาก มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับนี้เป็นสมบัติร่วมกันที่วิศวกรในสายงานนี้ควรได้มาช่วยกันพัฒนาและใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ไฟฟ้า
    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใคร่ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ที่ได้ส่งผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐาน หากมีข้อเสนอแนะประการใดเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้ โปรดแจ้งให้ ว.ส.ท. ทราบ ด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป
 
 


  ราคาปกติ 270.-  
 


  ราคาสมาชิก 200.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25
ผู้ชม: 15,844
 

HILTI
scg
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th