หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 25
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
  มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
         
 

ชื่อ มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนังสือหมด)  
 


  รหัสมาตรฐาน 1006-32  
 


  ISBN -  
 


  พิมพ์ครั้งที่ -  
 


  รายละเอียด     รายละเอียดแบบก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา ถือเป็นสื่อสำคัญยิ่งเพื่อการถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือความต้องการจากผู้ออกแบบไปสู่ผู้ทำการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง ก่อนนี้วิศวกรโยธายังขาดรูปแบบหรือบรรทัดฐานที่ดีในการทำแบบก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันตามสำนักงานวิศวกรที่ปรึกษา ตามหน่วยงานของรัฐ หรือตามวิศวกรแต่ละท่าน ซึ่งมีรูปแบบของแต่ละคน ในบางกรณีแบบก่อสร้างอาจจมีรายละเอียดมากเกินความจำเป็นในขณะที่บางกรณีมีรายละเอียดน้อยมากจน ไม่อาจสื่อความหมายในการก่อสร้างได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดตัวแปรหลายอย่างในการถอดแบบ ในการคิดราคา และในการทำประมาณการก่อสร้าง อีกทั้งก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในระหว่างการก่อสร้างได้ เมื่อรายละเอียดในแบบที่ไม่ชัดเจนเช่นนี้อาจส่งผลให้การก่อสร้างขาดความมั่นคงแข็งแรงต่อโครงสร้าง ให้การใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจทำให้เกิดการวิบัติทางโครงสร้างทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกำหนดมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น เพื่อให้วิศวกรยึดถือเป็นแนวทางอันเดี่ยวกัน ในการทำแบบและรายละเอียดทางโครงสร้าง แม้จะครอบคลุมเฉพาะโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่สามารถนำไปสู่การร่างและดำเนินการในส่วนอื่นต่อไปมาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างอาคารนี้ ได้จากการระดมความคิดจากวิศวกรโยธาหลายแขนงวิชาจากกรรมการซึ่งมีประสบการณ์จากหลายลักษณะงาน เช่น คณาจารย์ที่สอนวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง และวิศวกรผู้ออกแบบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรฐาน ISO (International Standard Organization) ซึ่งเน้นการเขียนแบบที่ใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเขียน ไม่เสียเวลา แต่มีความชัดเจน มิติต่าง ๆ ใช้เป็นระบบเดี่ยวกันคือมิลลิเมตรเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และเป็นระบบสากลนิยม
    ประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรฐานนี้ ไม่เพียงจะเป็นการสื่อจากการคำนวณออกแบบไปสู่การดำเนินงานก่อสร้างที่ละเอียดรัดกุมเพียงอย่างเดียว หากยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน อาจด้วยมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ มีการถอดแบบที่สอดคล้องกัน มีการประมาณการที่ชัดเจน และมีการวางแผนการก่อสร้างได้อย่างรัดกุม อีกทั้งยังจะสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดจำนวนแบบ และระยะเวลาในการออกแบบได้อย่างแม่นยำ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบของวิศวกรโยธาให้สูงขึ้นเป็นลำดับ
    อย่างไรก็ดี แม้มาตรฐานเขียนแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนี้จะออกมาใหม่ก็ตามแต่ด้วยขบวนการร่างที่ยาวนานหลายปีจึงอาจจะมีข้อบกพร่องบ้าง หรือข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมบ้างทางกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่วว่าจะได้รับการแนะนำที่ดีและเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อ ๆ ไป
 
 


  ราคาปกติ 100.-  
 


  ราคาสมาชิก 75.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25
ผู้ชม: 5,071
 

scg
HILTI
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th