หน้าแรก
เกี่ยวกับ วสท.
สมาชิก วสท.
กรรมการอำนวยการ
กรรมการสาขา
ประกาศ
ข่าว
อบรม/สัมมนา
กฏหมายที่วิศวกรควรรู้
บทความวารสาร
ร้านหนังสือ Online
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
แผนที่ วสท.
สมัครสมาชิกเว็บ วสท.
สมัครสมาชิก วสท.
 
User Online: 24
 
 
 
 
  ลืมรหัสผ่าน
  ลงทะเบียน
ไทย | English
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
         
 

ชื่อ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (หนังสือหมด)  
 


  รหัสมาตรฐาน -  
 


  ISBN -  
 


  พิมพ์ครั้งที่ -  
 


  รายละเอียด     “ถ้านักศึกษาฝรั่งชาวอเมริกันอ่านตำราภาษาอังกฤษที่แต่งโดยศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน และกล่าวว่า “สำนวนภาษาเข้าใจยาก” นักศึกษาชาวไทยอ่านตำราเล่มเดียวกันนี้ จะเข้าใจได้อย่างไร หรือต้องใช้เวลาอ่านนานเท่าไรจึงจะเข้าใจ
    ความคิดตามข้อความข้างต้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก จากการสนทนากับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันเกี่ยวกับหนังสือ “กลศาสตร์ของของไหล” เล่มหนึ่ง ซึ่งเป็นตำราที่ใช้กันแพร่หลาย และเป็นตำราที่กำหนดให้ใช้สำหรับการศึกษาในขณะที่ผู้เขียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ลำพังแต่วิทยาการประการเดียว ผู้ทำการศึกษาก็ต้องใช้ทั้งสติปัญญา ความมานะพยายาม เวลาเพื่อที่จะศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ เมื่อรวมสาระทางวิทยาการและอุปสรรคด้านภาษา ความมานะพยายามและเวลาที่ใช้ทำการศึกษายิ่งต้องเพิ่มทวีคูณ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระในตำราได้ ทำให้การศึกษาโดยเฉพาะวิชาการในแขนงวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในวงจำกัด ผู้เขียนจึงได้ตั้งใจว่าจะพยายามใช้ประสบการณ์ที่ผู้เขียนต้องอ่านแต่ตำราภาษาอังกฤษเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี เขียนเรียบเรียงตำราวิชาการแขนงวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นตำราศึกษาและเป็นพื้นฐานที่จะนำไปใช้ประกอบควบคู่กับการอ่านตำราภาษาอังกฤษให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไปก็มีโอกาสที่จะใช้ศึกษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ ได้
    เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงเขียนขึ้นสำหรับใช้ประกอบการบรรยายวิชา “เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ” ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการในหนังสือแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ บทที่ 2-5 บรรยายวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และ บทที่ 6-10 บรรยาย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบางประเภท ได้แก่ การชลประทาน การประปา กิจการไฟฟ้าพลังน้ำ การควบคุมอุทกภัย และการรักษาคุณภาพน้ำ ในส่วนแรกคือ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมาก่อนได้ทราบถึงคงการนำหลักการของวิชาเศรษฐศาตร์ คือ แนวความคิดเรื่องค่าของเงิน และทฤษฎี ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์สำหรับใช้วิเคราะห์โครงการทางด้านวิศวกรรม สำหรับผู้ที่เคยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมาแล้วก็สามารถใช้สำหรับทบทวนและศึกษาตัวอย่างโจทย์ต่าง ๆ ที่ได้นำมาแสดงไว้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เน้นการศึกษาด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ำในตอนต้นของแต่ละบทของส่วนที่สอง ผู้เขียนได้บรรยายความรู้พื้นฐานด้าน การชลประทาน การประปา การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ การควบคุมอุทกภัย และการรักษาคุณภาพน้ำ สำหรับผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในแขนงวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ได้เข้าใจหลักการและมีความรู้พื้นฐานใช้ในการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง เนื่องจากการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้อยู่ในระดับจุลภาค หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับ นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรีใช้เป็นตำราเรียน สำหรับ นิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ทบทวนและศึกษาในระดับจุลภาค เพื่อการศึกษาในระดับมหภาคต่อไป
    ผู้เขียนได้ตั้งใจที่จะใช้แต่ภาษาไทยล้วน ๆ ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านและศึกษาได้ง่าย จึงได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางวิชาการและได้พยายามใช้การบรรยายความหมายแทน ดังนั้น ในบางครั้ง ศัพท์ที่ผู้เขียนใช้จึงไม่ตรงกับศัพท์ที่ผู้เขียนหนังสือเล่มอื่น ๆ ใช้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษคือ LOG PEARSON TYPE III ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษเพียงคำเดียวที่ปรากฏอยู่ในการบรรยายวิชาการ สำหรับผู้อ่านที่สนใจศัพท์วิทยาการภาษาอังกฤษซึ่งผู้เขียนได้ใช้คำภาษาไทยผู้เขียนได้รวบรวมศัพท์วิทยาการเหล่านี้ไว้ในภาคผนวก เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประกอบการอ่านตำราภาษาอังกฤษได้สะดวกยิ่งขึ้น
 
 


  ราคาปกติ 300.-  
 


  ราคาสมาชิก 225.-  
 


       
 
ประกาศโดย:
วันที่: 2007-06-25
ผู้ชม: 2,786
 

scg
HILTI
ค้นหา
มุมหนังสือและของที่ระลึก
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมโยธา
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานการจัดเตรียมแบบสร้างจริง และคู่มือเจ้าของอาคาร
มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก
ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
มาตรฐานการคำนวณแรงลมสำหรับการออกแบบอาคาร
มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง
มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร
มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกำลัง
มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า
มาตรฐานการป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า
คู่มือติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยหรืออาคารขนาดเล็ก
การออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มาตรฐาน หมวดวิศวกรรมเครื่องกล
ความรู้พื้นฐาน วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
มาตรฐานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร
มาตรฐานการระบายอากาศเพื่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้
มาตรฐานการควบคุมควันไฟ
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
มาตรฐานระบบไอน้ำ
มาตรฐานก๊าซหุงต้ม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
มาตรฐานท่อในอาคาร
หนังสือ ตำรา หมวดก่อสร้าง
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 2
ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1
ข้อมูลสภาพดินลุ่มบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
การหากำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มจากการทดสอบ
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก
การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร
บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง
อันตรายจากการก่อสร้าง
การวิบัติของอาคาร สาเหตุและการแก้ไข
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมปฐพี
หนังสือ ตำรา หมวดประสบการณ์งานระบบ
ประสบการณ์งานช่าง
ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบไฟฟ้า
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบป้องกันอัคคีภัย
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบเครื่องกล
ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบการจัดการการบริหาร และควบคุมงานในหน่วยงานก่อสร้าง
หนังสือ ตำรา หมวดโลหะวิทยา
เหล็กหล่อ
เหล็กกล้า
วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก
หนังสือ ตำรา หมวดศัพท์เทคนิค
พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า ฉบับ วสท.
ศัพท์วิทยาการพลังงาน
ศัพท์วิทยาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา
ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
หนังสือ ตำรา หมวดกฎหมาย
คู่มือ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 4
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 3
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 2
รวมกฎหมายควบคุมอาคาร เล่มที่ 1
ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
หนังสือ ตำรา หมวดเอกสารอบรมสัมมนา
วิศวกรรมฐานราก 49
รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ
การออกแบบและก่อสร้างชั้นใต้ดินลึก ในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
หนังสือ ตำรา หมวดไฟฟ้าสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
สัญญาณและระบบ
พื้นฐานการสื่อสาร
การสื่อสารดาวเทียม
หนังสือ ตำรา หมวดทรัพยากรน้ำ -สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน
คู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
หนังสือ ตำรา หมวดอื่นๆ
เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่
วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร
นายช่างใหญ่ : ผู้เป็นพลังของแผ่นดิน
ประมวลภาพ พระราชกรณียกิจทางช่าง
ในหลวง นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน
หมวดของที่ระลึก
ของที่ระลึก-ร่ม
ของที่ระลึก - เสื้อยุววิศวกร โฉมใหม่!!
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Top Drink)
แก้วโลโก้ ว.ส.ท. (Banquet)
sponsor
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th